حمایت کنندگان اصلی
-
نهاد ریاست جمهوری
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و شورای شهرداری تهران
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری-
شبکه رادیویی فرهنگ
وزارت کشور
انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات
مرکز بررسی‌‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی