تمدید زمان ارسال و اعلام پذیرش چکیده
1394-09-16
تمدید زمان ارسال و اعلام پذیرش چکیده

طبق اطلاع دبیرخانه همایش ملی دولت و ملت،  مهلت ارسال چکیده مقالات برای همایش ملی بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت در ایران: گذشته، حال، آینده تا تاریخ 28 آذر ماه 1394 تمدید شد.

همچنین، زمان اعلام پذیرش چکیده مقالات به تاریخ 2 دی ماه 1394 موکول شد.