برگزاری جلسه کمیته علمی همایش ملی دولت و ملت
1394-10-16
برگزاری جلسه کمیته علمی همایش ملی دولت و ملت

چهارمین جلسه کمیته علمی همایش ملی بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت در ایران در تاریخ 14/10/1394 روز دوشنبه با حضور برخی از اعضای کمیته علمی همایش، دکتر محمد حسین پناهی، دکتر اردشیر انتظاری، دکتر محمد شیخی، دکتر حسن سرایی، دکتر جعفر هزار جریبی، دکتر محمد زاهدی اصل، دکتر سیدعلی اکبر افجه‌ای، دکتر ابوالفضل دلاوری، و دکتر اسماعیل عالی‌زاد برگزار شد. در این جلسه در مورد شیوة برگزاری همایش گفت و گو شد. علاوه بر آن، مقرر شد تا زمان برگزاری همایش به روزهای 31 فروردین و 1 اردیبهشت سال 1395 موکول شود. متعاقباً، نسخة اصلاح شده تقویم همایش در خبرهای آتی منتشر خواهد شد.