اصلاح تقویم همایش
1394-10-16
اصلاح تقویم همایش

به موجب تصمیم کمیته علمی همایش روابط دولت و ملت در ایران، تقویم همایش به قرار زیر تغییر پیدا کرد:

مهلت ارسال مقاله: 17 بهمن 1394

تاریخ اعلام پذیرش مقاله: 8 اسفند 1394

زمان برگزاری همایش: 31 فروردین و 1 اردیبهشت 1395