برگزاری پنجمین جلسه کمیته علمی همایش ملی دولت و ملت
1394-12-17
برگزاری پنجمین جلسه کمیته علمی همایش ملی دولت و ملت

پنجمین جلسه کمیته علمی همایش ملی بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت در ایران در روز دوشنبه مورخ 94/12/17 با حضور برخی از اعضای کمیته علمی همایش، دکتر محمد حسین پناهی، دکتر اردشیر انتظاری، دکتر محمد شیخی، دکتر جعفر هزار جریبی، دکتر سیدعلی اکبر افجه‌ای، و دکتر اسماعیل عالی‌زاد برگزار شد. در این جلسه در مورد وضعیت داوری مقالات، پنل‌ها و میزگردهای همایش بحث و گفت و گو به عمل آمد.