شیوه‌نامه ارائۀ پوستر
1394-12-19
شیوه‌نامه ارائۀ پوستر
نویسنده گرامی، لطفاً مقاله خود با توجه به شیوه‌نامه زیر جهت ارائۀ پوستر تهیه و چاپ فرمایید.

الف) محتوای پوستر:

 

 • عنوان و زیر عنوان مقاله
 • نام نویسنده یا نویسندگان به همراه آدرس پست الکترونیک و رتبه/ سمت
 • پرسش یا پرسش‌های اصلی
 • چارچوب نظری، مفهومی یا تحلیلی
 • روش تحقیق
 • یافته‌ها
 • پیشنهادهای سیاستی
 • واژگان کلیدی
 • مهم‌ترین منابع

ب) موارد شکلی:

 • عنوان و لوگوی همایش استفاده شود.
 • فونت B lotus
 • رئوس مطالب (outline) به جای اصل متن مقاله در پوستر منعکس شود.
 • اندازه عنوان و زیر عنوان­ها بین 28 تا 42 باشد؛ اندازه متن حداقل 24 باشد.
 • چاپ پوستر به صورت بنر در اندازه 80 *120 سانتیمتر
 • حداکثر 800 کلمه