مصاحبۀ دکتر محمد زاهدی اصل با رادیو فرهنگ
1394-12-25
مصاحبۀ دکتر محمد زاهدی اصل با رادیو فرهنگ

دکتر زاهدی اصل درباره برگزاری این همایش گفت:

- در حقیقت دولت وقتی خودش را خادم و کارگزار ملت بداند و واقعا به این باور داشته باشد، بسیار وضعیت متفاوت خواهد بود.

دکتر زاهدی اصل برخی از محورهای این همایش رو این گونه برشمرد:

-مفهوم وحدت همدلی و همزبانی دولت و ملت، نحوه‌ی تکوین دولت و ملت و اثر آن در روابط دولت و ملت، زمینه‌های تاریخی شکاف دولت و ملت، روابط دولت و ملت از منظر مبانی و رویکردهای اسلامی و متفکرین جهان اسلام، فرایندهای فراملی و منطقه‌ای در روابط دولت و ملت، روابط دولت و ملت و روابط متقابل آن با توسعه و پیشرفت کشور، آسیب‌های اجتماعی و روابط دولت و ملت، رفاه اجتماعی و روابط دولت و ملت، روابط دولت و ملت و محیط زیست، روابط دولت و ملت و تحولات و الگوهای توسعه، نظم و کنترل اجتماعی و روابط دولت و ملت، آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و روابط دولت و ملت، این‌ها موضوعات مهمی است که روابط دولت و ملت را به هم نزدیک می‌کند، توقعات و انتظارات متقابل را شفاف می‌کند، بسترهای تاریخی‌اش را بررسی می‌کند، گذشته را می‌بیند، حال را ارزیابی می‌کند و نهایتا آینده را که دولت و ملت چه روابطی در عرصه‌های مختلف باید با هم داشته باشند، مورد توجه قرار می‌دهد.

مصاحبۀ دکتر محمد زاهدی اصل با رادیو فرهنگ، برنامۀ سمت و سو، 12-12-1394