مصاحبۀ دکتر اردشیر انتظاری با رادیو فرهنگ
1394-12-25
مصاحبۀ دکتر اردشیر انتظاری با رادیو فرهنگ

دکتر اردشیر انتظاری دبیر علمی همایش درباره لزوم برگزاری این همایش گفت:

-        همایشی برگزار می‌کنیم تا از ظرفیت‌های نخبگان درباره این موضوع بهره‌مند شویم و با توجه به زمینه‌های این بحث، هم چالش‌ها و آسیب‌ها و هم نقاط قوت و ظرفیت‌هایی که روابط دولت و ملت دارد را مورد بررسی قرار دهیم؛ هم بررسی نظری و هم بررسی عملی خواهیم کرد، که نهایتاً بتوانیم راهکاری برای بهبود و ارتقاء روابط دولت و ملت ارائه دهیم.

دکتر اردشیر انتظاری وجه تمایز این همایش را با همایش‌های دیگر چنین بیان کرد:

-        هدف ارائه یک سری پیشنهادات سیاستی در عرصه‌های مختلف برای بهبود روابط دولت و ملت است؛ و اینکه در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی چه نوع اقداماتی را باید انجام دهند. یعنی علاوه بر اینکه بررسی نظری انجام می‌شود و موضوع روابط دولت و ملت تبیین و تحلیل می‌شود؛ از این منظر که چه راهکاری می‌تواند ارائه شود، نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

مصاحبۀ دکتر اردشیر انتظاری با رادیو فرهنگ، برنامه سمت و سو،  12-12-1394