مهلت ارسال پوستر مقاله
1395-01-16
مهلت ارسال پوستر مقاله

نویسندگانی که مقاله‌شان به‌صورت پوستر پذیرفته شده است، لطفاً پوستر مقالۀ خود را مطابق شیوه‌نامه به‌صورت بنر تهیه نموده و حداکثر تا تاریخ 26 فروردین 1395 به دبیرخانه همایش ارسال فرمایند.