برای ثبت نام و شرکت در همایش ملی "بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت در ایران" نیاز به پرداخت هزینه نمی باشد.
1395-01-28
برای ثبت نام و شرکت در همایش ملی "بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت در ایران"  نیاز به پرداخت هزینه نمی باشد.

-