روش دریافت گواهی حضور شرکت کنندگان در همایش، از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.
1395-02-03
روش دریافت گواهی حضور شرکت کنندگان در همایش، از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.

-