•  استفاده از firefox browser به شما پیشنهاد می شود.
  • بررسی حضور در همایش توسط دستگاه بارکدخوان انجام خواهد شد. لذا پرینت کارت شرکت در همایش را با کیفیت مناسب تهیه و در زمان شرکت در همایش، آن را به همراه داشته باشید .
  • به جای ارائه پرینت کارت حضور در همایش؛ می توانید تصویر با کیفیتی از کارت شرکت در همایش توسط موبایل تهیه وبه همراه داشته باشید.
  • برای پرینت باید گزینه  "print background" ، در تنظیمات پرینتر انتخاب شده باشد. 

 الف)  اگر قبلا در سامانه همایش دولت و ملت به آدرس sn.atu.ac.ir  عضو شده اید و گزینه " خواهان حضور در همایش هستم."  را انتخاب و ذخیره نموده اید:

به زیر منوی مشاهده کارت شرکت در همایش از منوی ثبت نام بروید و کارت خود را دریافت نمایید.


ب)  اگر قبلا در سامانه همایش دولت و ملت به آدرس sn.atu.ac.ir  عضو شده اید و گزینه " خواهان حضور در همایش هستم."  را انتخاب و ذخیره ننموده اید: 

پس از انتخاب گزینه "ورود به سامانه"  و درج نام کاربری و رمز ورود؛ وارد صفحه مشخصات اطلاعات شخصی می شوید. در این صفحه با انتخاب "آیکون انجام تغییرات" ،  که در شکل زیر نشان داده شده است، امکان ویرایش اطلاعات شخصی را خواهید داشت.در صفحه  "مشاهده اطلاعات شخصی" ؛ گزینه " خواهان حضور در همایش هستم."  را انتخاب و ذخیره نمایید.
از منوی  "ثبت نام" ، به زیر منوی "مشاهده کارت شرکت در همایش" شوید و گزینه چاپ کارت را انتخاب نمایید.

ج) اگر قبلا در سامانه همایش دولت و ملت به آدرس sn.atu.ac.ir  عضو نشده اید:

در صفحه اصلی سایت، گزینه عضویت در سایت را انتخاب و در صفحه  "عضویت در سایت" ؛ گزینه " خواهان حضور در همایش هستم."  را انتخاب و ذخیره نمایید.سپس با نام کاربری و رمز ورود خود وارد شده و از منوی "ثبت نام" ، مشاهده کارت شرکت در همایش را انتخاب و گزینه چاپ کارت را انتخاب نمایید.