این همایش در پی تدوین راهکارها و پیشنهادهای سیاستی به‌منظور بهبود روابط دولت و ملت در ایران بر اساس تحلیل و تبیین موضوع است. تلاش می‌شود با اتکا بر پشتوانه نظری و تجربی در زمینه ظرفیت‌ها و نقاط قوت روابط دولت و ملت در ایران از یک‌سو و واکاوی آسیب‌ها و چالش‌های آن از سوی دیگر بستر مناسبی را برای تحکیم مهم‌ترین پشتوانه نظام جمهوری اسلامی که همان مردم هستند فراهم آوریم. در این مسیر شناخت ماهیت این نوع روابط و سازوکار و تاریخ تکوین دولت – ملت در ایران از مباحث مقدماتی و پایه‌ای محسوب می‌شوددرعین‌حال شناسایی انواع جریان‌ها، عوامل و متغیرهایی که به‌نوعی در این روابط نقش ایفا می‌کنند با هدف یافتن راهکارها و مدل‌های مناسب بهبود روابط از اولویت برخوردار است.