کمیته علمی
دکتر سیدعلی‌اکبر افجه‌ای
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی،گروه مدیریت بازرگانی
دکتر عماد افروغ
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تربیت مدرس، گروه جامعه‌شناسی
دکتر اردشیر انتظاری
دبیر کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، گروه جامعه‌شناسی
دکتر ابراهیم برزگر
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی، گروه علوم سیاسی
دکتر حمید پارسانیا
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تهران، گروه جامعه‌شناسی
دکتر محمد حسین پناهی
دبیر
استاد دانشگاه علامه طباطبائی، گروه جامعه‌شناسی
دکتر حمیدرضا جلایی پور
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تهران، گروه جامعه‌شناسی
دکتر هادی خانیکی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، گروه ارتباطات اجتماعی
دکتر باقر خرمشاد
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی، گروه علوم سیاسی
دکتر ابوالفضل دلاوری
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، گروه علوم سیاسی
دکتر حسین دهشیار
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی، گروه روابط بین‌الملل
دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی، گروه روابط بین‌الملل
دکتر محمد زاهدی اصل
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی، گروه مددکاری اجتماعی
دکتر سید حسین سراج‌زاده
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه خوارزمی، گروه جامعه‌شناسی
دکتر حسن سرایی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی، گروه جامعه‌شناسی
دکتر عباس شاکری
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی، گروه اقتصاد نظری
دکتر محمد شیخی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، گروه برنامه‌ریزی اجتماعی
دکتر حمید ضرغام
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، گروه مدیریت جهانگرد
دکتر اسماعیل عالی‌زاد
دبیر اجرایی
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی، گروه جامعه‌شناسی
دکتر فرشاد مومنی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی، گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی
دکتر جعفر هزار جریبی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی، گروه تعاون و رفاه اجتماعی